Trade | m?u nhà 2 t?ng tân c? ?i?n ??p b?n v?ng theo th?i gian | Dra. Rima Raad

Thông tin chi ti?t

Ch? ??u t?: Chú Tu?n

T?ng di?n tích: 1000m2

S? t?ng: 3 t?ng

??a ch?: Yên Bái

 N?m th?c hi?n 2023
 Di?n tích nhà 225m2 (15m x15m)
 M?t ti?n 15m
 ??n v? th?c hi?n VKING
 Công n?ng s? d?ng

T?ng 1: Phòng khách, phòng b?p ?n, 1 phòng ng? master, wc chung

T?ng 2: 2 Phòng ng? master, 1 phòng ng? th??ng, wc chung

T?ng 3: Phòng th?, phòng karaoke, phòng xông h?i, 1 phòng ng? th??ng, phòng gi?t ph?i, wc chung

 Lo?i thi?t k?  

T?a l?c trên m?nh ??t r?ng l?n v?i v? trí ??c ??a hình r? qu?t t?i Yên Bái , m?u bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái Mansard ???c xây d?ng v?i di?n tích lên t?i h?n 200m2/sàn v?i thi?t k? ?? s? và vô cùng n?i b?t. Công trình bi?t th? 3 t?ng này s? s? h?u v? ??p cân ??i, ??ng ??i c?a ki?n trúc tân c? ?i?n k?t h?p cùng gam màu tr?ng ngà trang nhã, nh?ng th?c c?t tròn tinh t? cùng nh?ng hoa v?n h?a ti?t ôm g?n kh?i nhà mang ??n s? m?i l? ?ã chi?m tr?n trái tim c?a ch? ??u t?.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái Mansard t?i Yên Bái VK23110

S? h?u m?t m?nh ??t r?ng n?m trên ??nh ??i, ngôi bi?t th? v??n c?a chú Tu?n t?a nh? m?t viên ng?c quý n?i b?t gi?a c?nh quan hùng v? và t?m nhìn xa tr?i dài. V?i phong cách thi?t k? tân c? ?i?n Pháp, ngôi bi?t th? 3 t?ng này không ch? ??n gi?n là m?t công trình ki?n trúc, mà còn là m?t tác ph?m ngh? thu?t ??y tinh t?.

Các th?c c?t Corinth ??p m?t v?i các hoa v?n ph?c t?p, t?o nên ?i?m nh?n quy?n quý và thanh l?ch cho ngôi bi?t th?. Chúng không ch? là m?t ph?n c?a ki?n trúc mà còn th? hi?n s? tôn tr?ng ??i v?i l?ch s? và ngh? thu?t c? ?i?n. ?èn chùm l?ng l?y k?t h?p v?i các c?t Corinth t?o nên m?t b?c tranh tuy?t ??p, khi?n ngôi bi?t th? tr? nên th?t s? ?n t??ng và ??ng c?p.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Ngôi bi?t th? v??n trên ??i v?i phong cách tân c? ?i?n Pháp ??y tinh t?

N?u nhìn vào bi?t th? theo chi?u ngang, chúng ta có th? th?y rõ s? chia làm ba kh?i chính, v?i kh?i trung tâm là tâm ?i?m, và hai kh?i bên c?nh ??i x?ng v?i nhau. Thi?t k? ??i x?ng này t?o nên m?t t?ng th? ??ng nh?t và hài hòa, mang l?i s? cân ??i cho toàn b? công trình.

V? ??p c?a ngôi bi?t th? 3 t?ng này th?t s? n?i b?t v?i gam màu tr?ng ngà tinh khôi ch? ??o, bao ph? toàn b? công trình. Màu tr?ng ngà này không ch? t?o ra s? thanh l?ch mà còn thêm vào ?ó m?t nét sang tr?ng không th? b? qua. H?n n?a, màu xanh c?a h? mái mansard mang l?i m?t c?m giác huy?n bí và ??c bi?t cho ngôi bi?t th?, làm cho nó tr? nên khó phai và ?n t??ng.

S? k?t h?p tinh t? c?a màu s?c này càng làm n?i b?t nh?ng chi ti?t phào ch?, t?o ra m?t s? t??ng ph?n và làm cho chúng tr? nên n?i b?t h?n bao gi? h?t.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Bi?t th? v?i thi?t k? ??i x?ng, màu s?c tinh khôi và ??c tr?ng Pháp

M?t ?i?m ??c bi?t quy?t ??nh và làm n?i b?t ngôi bi?t th? này chính là h? mái mansard, mang trong mình nét ??p tân c? Pháp ??c tr?ng. Mái mansard v?i màu xanh thanh mát không ch? t?o ra m?t s? hài hòa v? màu s?c mà còn mang ??n s? t??i mát cho toàn b? ngôi nhà. ?i?u này không ch? làm cho ngôi bi?t th? trông ??p m?t h?n, mà còn có tác d?ng ch?ng nóng vào mùa hè và gi? ?m vào mùa ?ông. Cùng v?i vi?c tích h?p các ô c?a s? nh?, mái mansard giúp làm cho không gian bên trong ngôi nhà tr? nên thông thoáng h?n, t?o ?i?u ki?n t?t cho tu?n hoàn không khí và s? s?ng trong ngôi nhà.

H? mái mansard v?i d?ng hình thang úp ng??c không ch? là m?t ph?n c?a thi?t k? ki?n trúc mà còn t?o nên m?t ?i?m nh?n ??c ?áo trong ngôi nhà ki?u châu Âu này. K?t c?u hình thang r?ng bên trong ph?n mái mansard ??m b?o s? s? d?ng hi?u qu? không gian, cho phép gia ?ình Chú Tu?n t?n d?ng nó ?? thi?t l?p m?t không gian riêng, ph?c v? các m?c ?ích c? th? và gia t?ng s? ti?n nghi trong ngôi nhà.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Bi?t th? Mái mansard mang ??m nét ki?n trúc tân c? ?i?n Pháp

Nhìn vào b?c tranh ph?i c?nh m?t ti?n c?a ngôi bi?t th? 3 t?ng tân c? ?i?n này, chúng ta b?t ng? tr??c s? tâm huy?t và s? t? m? mà Ki?n trúc VKING ?ã t?o nên. M?i chi ti?t trên m?t ti?n bi?t th? t?a sáng nh? nh?ng tác ph?m ngh? thu?t m?m m?i, ???c tinh t? k?t h?p v?i tính t??ng tr?ng cao, bao g?m h? th?ng phào ch? và c?a s? hình vòm ??y quý phái.

M?i ???ng nét, m?i góc c?nh c?a thi?t k? bi?t th? tân c? ?i?n Pháp ??u ???c t?i gi?n hóa và ch?t l?c ??n t?n cùng. ?i?u này t?o ra m?t s? cân ??i ??c bi?t, khi?n m?i góc nhìn ??u n?i b?t khi?n b?t k? ai ?i qua c?ng ph?i ng?m nhìn.

Các chi ti?t trang trí trên b?n thi?t k? bi?t th?, m?i b?c hoa v?n và m?i chi ti?t t? m? khác ??u ?ánh d?u s? sáng t?o c?a các ki?n trúc s? VKING. Chúng ???c l?a ch?n c?u k? và tinh t? ?? toát lên v? sang tr?ng và ??ng c?p c?a ngôi bi?t th? v??n này.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard n?i b?t v?i nh?ng chi ti?t phào ch? tinh t?

T?t c? c?a s? trong c?n bi?t th? này ??u ???c l?a ch?n s? d?ng c?a nhôm kính xingfa cao c?p, t?o nên m?t s? sang tr?ng và ??ng c?p. ? t?ng 1, các c?a s? th??ng là hình ch? nh?t, t?o s? g?n gàng và hi?n ??i, thích h?p cho không gian s?ng và ti?p khách. Tuy nhiên, khi chúng ta b??c lên t?ng 2, thi?t k? s? d?ng c?a s? hình vòm, ?ây là m?t ?i?m nh?n thú v? và ??c ?áo. C?a s? hình vòm t?o ra m?t v? ??p c? ?i?n và tinh t?, mang ??n m?t c?m giác lãng m?n và quý phái cho không gian trên t?ng 2. S? k?t h?p này t?o nên s? ?a d?ng và sáng t?o trong vi?c s? d?ng c?a s?, ??ng th?i th? hi?n s? t? m? và cân nh?c trong thi?t k? c?a ngôi bi?t th? này.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Bi?t th? s? d?ng c?a s? Xingfa cao c?p, t? hình ch? nh?t ??n hình vòm

Ngôi bi?t th? này th? hi?n s? t?o ?i?m nh?n và sáng t?o trong vi?c s? d?ng các y?u t? ki?n trúc. M?t ti?n chính ???c thi?t k? v?i ban công s?t m? thu?t u?n cong, t?o nên m?t v? ??p tinh t? và lôi cu?n. S?t m? thu?t u?n cong th??ng t?o ra nh?ng hoa v?n và chi ti?t ngh? thu?t ??c ?áo, mang l?i tính th?m m? và s? quý phái cho ngôi bi?t th?. ?i?u này t?o ra m?t không gian  tr?i tuy?t v?i ?? th? giãn và th??ng th?c c?nh quan xung quanh.

THAM KH?O: M?u nhà 3 t?ng ??p nâng t?m không gian s?ng

M?t ti?n ph? s? d?ng con ti?n l?c bình bê tông, t?o ra m?t v? m?nh m? và ?n ??nh. S? k?t h?p gi?a con ti?n l?c bình bê tông và ban công s?t m? thu?t trên m?t ti?n chính t?o nên s? ?a d?ng và phong cách ??c ?áo cho ngôi bi?t th?. ?i?u này th? hi?n s? tinh t? và sáng t?o trong vi?c s? d?ng các nguyên v?t li?u và y?u t? ki?n trúc ?? t?o ra m?t không gian s?ng ??c ?áo và ??ng c?p.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Bi?t th? v??n s? d?ng s?t m? thu?t u?n cong và con ti?n l?c bình bê tông ??c ?áo

Thi?t k? m?t h? cá koi phía tr??c nhà là m?t ?i?m ??c bi?t và có ý ngh?a phong th?y trong v?n hóa Á ?ông. H? cá koi, n?i nuôi d??ng và tr?ng bày loài cá Koi ??p m?t có màu s?c r?c r?, th??ng ???c xem nh? m?t bi?u t??ng c?a s? may m?n, th?nh v??ng và tình yêu gia ?ình.

Trong phong th?y, n??c ???c xem nh? m?t ngu?n tài nguyên quý báu, mang l?i cân b?ng, t?nh l?ng và n?ng l??ng tích c?c. H? cá Koi th??ng t?o ra m?t không gian yên bình và hài hòa, ??ng th?i, nó ???c liên k?t v?i c?nh quan t? nhiên và s? cân b?ng trong thi?t k?.

Loài cá Koi c?ng có ý ngh?a quan tr?ng trong phong th?y, ???c xem là bi?u t??ng c?a may m?n và th?nh v??ng. Màu s?c r?c r? c?a cá Koi th??ng ??i di?n cho các giá tr? tích c?c nh? lòng kiên nh?n, s?c m?nh và kh? n?ng v??t qua khó kh?n.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
H? cá Koi tr??c nhà mang ý ngh?a phong th?y v? may m?n và th?nh v??ng

Chòi u?ng trà ???c ??t trên h? cá Koi xu?t phát t? ý t??ng c?a Chú Tu?n v? m?t ngôi nhà có nhi?u c?a s? và khu v??n r?ng l?n, cùng nh?ng bu?i sáng th?nh th?i ???c hít hà h??ng v? c?a cái n?ng vàng ??m còn mùi s??ng s?m. Hay nh?ng bu?i trà chi?u an yên, ng?i ??c sách bên h?, mát r??i c? tâm h?n,…Ngoài ra, các ki?n trúc s? VKING còn thi?t k? thêm nh?ng cây hoa sen th? trên m?t n??c không ch? giúp trang trí không gian ngo?i th?t c?a c?n bi?t th? hi?n ??i thêm ph?n th? m?ng mà ?ó còn là n?i trú ?n c?a nh?ng chú cá vào ngày n?ng oi b?c.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Chòi u?ng trà trên h? cá Koi t?o không gian th? giãn và th? m?ng

Khu v?c phía sau nhà là m?t n?i lý t??ng ?? t? ch?c các bu?i ti?c, s? ki?n gia ?ình, ho?c cu?c g?p m?t b?n bè, ??ng th?i c?ng có l?i cho phong cách s?ng ngoài tr?i. Mái kính che cung c?p b?o v? kh?i th?i ti?t và t?o ra không gian ?m cúng, t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho vi?c s? d?ng trong m?i mùa.

Mái kính che cung c?p s? b?o v? kh?i m?a và n?ng, giúp t?o ra môi tr??ng tho?i mái cho ti?c ngoài tr?i và ho?t ??ng gia ?ình. ??ng th?i, mái kính che còn cho phép ánh sáng t? nhiên xâm nh?p vào không gian, t?o ra s? r?ng l?n và tho?i mái. Nó c?ng giúp k?t n?i không gian ngo?i tr?i v?i bên trong ngôi nhà m?t cách m??t mà, t?o c?m giác hài hòa và th?ng nh?t cho c? ngôi nhà.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard có không gian t? ch?c ti?c ngoài tr?i

XEM THÊM: Nh?ng m?u nhà bi?t th? 2 t?ng ??p h?p phong thu?

T? trên cao, ngôi bi?t th? n?i b?t gi?a c?nh quan xanh m??t và t?o ra m?t b?c tranh tuy?t ??p c?a s? hài hòa gi?a ki?n trúc và thiên nhiên. ?ó là m?t bi?u t??ng c?a s? ??ng c?p và tinh t? trong thi?t k? ki?n trúc.

Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard
Bi?t th? v??n 3 t?ng tân c? ?i?n Pháp mái mansard v?i góc nhìn bao quát t? trên cao

H? s? thi?t k? ki?n trúc bi?t th? bao g?m:

– B?n v? m?t b?ng công n?ng và ph?i c?nh 3D ngo?i th?t
– B?n v? chi ti?t ki?n trúc
– B?n v? k?t c?u công trình
– B?n v? h? th?ng ME (?i?n – N??c – ?i?u hòa – Thông gió – An ninh…)
– Toàn b? h? s? thi?t k? công n?ng các phòng và ki?n trúc ??u ???c t? v?n h?p theo Phong th?y và tu?i c?a ch? ??u t?. Kích th??c các phòng, chi?u cao nhà và kích th??c c?a ??u theo kích th??c phong th?y.
V?i ph??ng châm “M?i công trình ki?n trúc là m?t tác ph?m hoàn m?”, các Ki?n trúc s? dày d?n kinh nghi?m c?a VKING ?ã không ng?ng h?c h?i, sáng t?o và t?n tâm ?? t?o ra nh?ng công trình không ch? mang ??m phong cách ??c ?áo ??m ch?t riêng mà còn ?áp ?ng ??y ?? công n?ng s? d?ng c?a gia ch?. Chúng tôi cam k?t s? mang t?i cho Khách hàng m?t s? tr?i nghi?m v? không gian s?ng lý t??ng, ??ng c?p v??t th?i gian.
??n v?i ki?n trúc VKING, b?n ?ang ??n g?n h?n v?i ngôi nhà m? ??c, s? h?u không gian s?ng hoàn m?, tuy?t v?i. ?? nh?n ???c nh?ng t? v?n v? d?ch v? thi?t k? bi?t th? sang tr?ng và ??ng c?p, Quý khách hãy liên h? ngay v?i chúng tôi qua s? Hotline 0789.996.000 ho?c 0822.008.080 ?? ???c t? v?n toàn di?n và nhanh chóng nh?t.

POSTER FOXSEOTOOL